Ποιοτικός έλεγχος

Ερμηνεία των προτύπων ποιότητας

Τεχνική ανασκόπηση απαιτήσεων έργου

Σύνταξη Σχεδίων Ελέγχων και δοκιμών (ΙΤP)

Έλεγχοι οπτικοί και μη-καταστρεπτικοί

Επιθεώρηση πριν, κατά τη διάρκεια και κατά την παράδοση του έργου

Πλήρης σύνταξη, τήρηση, διαχείριση και παράδοση σχετικών εγγράφων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του εκάστοτε  έργου

Προγραμματισμός ελέγχων και εκτέλεσης εργασιών

Έλεγχοι ορθής εκτέλεσης διαδικασιών μη-καταστρεπτικών ελέγχων

Ερμηνεία αποτελεσμάτων μη-καταστρεπτικών ελέγχων

Factory Acceptance Tests

This post is also available in: Αγγλικα