Προγράμματα εκπαίδευσης IIW

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το διεθνές σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων για το προσωπικό που ασχολείται με την συγκόλληση (από τον επιβλέποντα μηχανικό έως τον συγκολλητή), εφαρμόζεται ενοποιημένα από το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων –International Institute of Welding- και το European Welding Federation από το 1998 και οριοθετεί τα επίπεδα γνώσεων που θα πρέπει να έχει το προσωπικό όλων των επαγγελματικών βαθμίδων που δραστηριοποιούνται στις συγκολλήσεις. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια βιομηχανία, ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο από όλους τους οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου κατασκευών.

Τα επίπεδα εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται διεθνώς και που το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που εμπεριέχουν καθορίζεται και επιβλέπεται, από την αρμόδια επιτροπή (Ιnternational Αuthorization Βoard) του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων είναι τα ακόλουθα :

IWE – International Welding Engineer
IWT – International Welding Technologist
IWS – International Welding Specialist
IWP – International Welding Practitioner
IWIP – International Welding Inspection Personnel
IW – International Welder

Η εκπαίδευση, οι εξετάσεις και η απονομή των διπλωμάτων για όλα τα παραπάνω επίπεδα, οριοθετείται, προδιαγράφεται και η εφαρμογή τους εποπτεύεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων και συγκεκριμένα από το ΙΑΒ -International Authorization Board-. Η υλοποίηση της εκπαίδευσης αλλά και η έκδοση των αντιστοίχων διπλωμάτων γίνεται από τους διαπιστευμένους εθνικούς φορείς πιστοποίησης και εκπαίδευσης.

Κάθε Εθνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων το οποίο πιστοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Συγκολλήσεων (IIW) θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους που αφορούν την προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα των συγκολλήσεων και θα πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του IIW. Το Ινστιτούτο κάθε χώρας θα πρέπει να προσπαθεί για την ανάπτυξη των συγκολλήσεων στη χώρα του και να αναπτύσσει και εφαρμόζει όλες εκείνες τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες θα μπορεί να επιβλέπει τα αναγνωρισμένα από το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων προγράμματα εκπαίδευσης που οδηγούν στα αντίστοιχα διπλώματα που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση το Εθνικό Ινστιτούτο αξιολογείται από διεθνείς αξιολογητές και εφόσον ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις μπορεί να αναγνωρισθεί από την αρμόδια επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Συγκολλήσεων σαν ένα Authorized National Body.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία θα οδηγήσει στα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα, παρέχεται σε κάθε χώρα μέλος του οργανισμού, από αντίστοιχα διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης (Authorized Training Body). Τους συγκεκριμένους οργανισμούς εκπαίδευσης επιβλέπουν, ελέγχουν και πιστοποιούν τα αντίστοιχα διαπιστευμένα Εθνικά Ινστιτούτα Συγκολλήσεων τα οποία με τη σειρά τους εποπτεύονται από τον Διεθνή οργανισμό συγκολλήσεων. Σχηματικά θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε την οργάνωση αυτών των δομών και τον ρόλο τους στο παρακάτω σχήμα :

Η ανάπτυξη της ανωτέρω οργάνωσης και η εκπαίδευση όλου του προσωπικού που ασχολείται με τις συγκολλήσεις σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του IIW είναι πολύ διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα πτυχία που εκδίδονται σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα αναγνωρίζονται διεθνώς και αποτελούν κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834, αλλά και με βάση τους αντίστοιχους κανονισμούς όλων των ελεγκτικών φορέων (νηογνώμονες κλπ).

Το συγκεκριμένο σύστημα εκπαίδευσης και τα διπλώματα τα οποία εκδίδονται μέσα από αυτό, αναγνωρίζονται από το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14731 (Επίβλεψη συγκολλήσεων -καθήκοντα και αρμοδιότητες-), ως αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων, που σύμφωνα με το πρότυπο, πρέπει να έχει ο υπεύθυνος συγκολλήσεων.

Έως το τέλος του 2009 περισσότερα από 55.000 διπλώματα έχουν εκδοθεί παγκοσμίως.

Διεθνώς γνωστά Ινστιτούτα συγκολλήσεων όπως το TWI στην Αγγλία, το SLV στην Γερμανία, το IIS στην Ιταλία, το AWS στην Αμερική και συνολικά 25 Εθνικά Ινστιτούτα συγκολλήσεων της Ευρώπης είναι αναγνωρισμένα και μπορούν να παρέχουν αναγνωρισμένη εκπαίδευση και αντίστοιχα διπλώματα για το προσωπικό που ασχολείται στον τομέα των συγκολλήσεων.


Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του IIW

This post is also available in: Greek